عیب یابی

راه حل

دلايل

عيب

1- کليه پيچها را محکم کنيد.

2- اتصالات ورودي را محکم يا در صورت نياز تعويض کنيد.

3- خار را تعويض کنيد، خار بايد کاملاً بدون لقي و کاملاً فيت باشد. از خار استاندارد استفاده کنيد. در صورت آسيب ديدگي يا گشاد شدن جاي خار بايد تعويض شود.

4- روغن را تخليه و محفظه گيربکس را پس از شستشو مجدداً پر کنيد.

5- برينگ بايد تعويض شود.

6- چرخ دنده ها بايد تعويض شود.

 

1- شل بودن پيچها

2- شل بودن يا خرابي اتصالات ورودي

3- خرابي خار، جاي خار يا فيت نبودن جاي خار

 

4- وجود جرم خارجي در گيربکس

 

5- آسيب ديدگي و خرابي برينگها

6- آسيب ديدگي و خرابي چرخ دنده ها

 

لرزش

 غيرمعمول گيربکس

1- محل درپوش روغن را کنترل و در صورت نياز اصلاح کنيد.

 

 

2- در پوش روغن را محکم کنيد.

3- سطح روغن را کمتر کنيد، محفظه گيربکس بايد تقريباً تا نيمه، درون روغن باشد.

4- درپوش هاي روغن را تعويض کنيد.

5- کاسه نمد ها بايد تعويض شوند.

6- واشرها / گسکت ها بايد تعويض شوند.

 

1- نادرست بودن وضعيت نصب:

نامناسب بودن جاي درپوش ها براي آن.

وضعيت نصب گيربکس.

2- شل بودن در پوش هاي روغن .

3- زياد بودن سطح روغن.

 

4- خرابي درپوش هاي روغن.

5- خرابي کاسه نمدها.

6- خرابي واشرها / گسکت ها.

 

نشت روغن

1- ضريب کار را با توجه به کاتالوگ کنترل کنيد. از روان بودن حرکت قطعات ماشين اطمينان حاصل کنيد. در صورت نياز گيربکس بزرگتري را جايگزين کنيد.

 

2- مقدار روغن را تنظيم کنيد.

3- از روغن مناسب که در کاتالوگ قيد شده استفاده کنيد.

4- از روغن مناسب مخصوص دماي بالاتر استفاده کنيد، در صورت نياز گيربکس بزرگتري را جايگزين کنيد.

 

1- بار بيش از حد (ضريب کار بدرستي در نظر گرفته نشده است يا محاسبات توان گشتاور اشتباه است يا قطعات ماشين تحت فشار مي باشند).

2- مقدار روانکار کم يا زياد است.

3- روانکار مناسب استفاده نشده است.

4- دماي محيطي زياد.

دماي زياد گيربکس

1- بار شعاعي گيربکس را کم کنيد، از ياتاقان بندي مناسب در جهت مقابل استفاده کنيد، در صورت نياز گيربکس بزرگتري را جايگزين کنيد.

2- سطح روغن را تنظيم کنيد.

 

1- بار شعاعي زياد است.

 

2- مقدار روانکار کم است.

 

 دماي زياد در محل برينگ ها

1- سطح روغن را تنظيم کنيد.

2- خار را تعويض کنيد، خار بايد کاملاً بدون لقي و کاملاً فيت باشد.

 

3- اتصالات، ياتاقان بندي، ريل ها و راهنماها، بدنه و ساير اجزاي ماشين را کنترل و از محکم بودن و روان بودن آنها اطمينان حاصل کنيد.

 

4- روغن را تخليه و محفظه گيربکس را پس از شستشو مجدداً پر کنيد.

 

5- خار را تعويض کنيد، خار بايد کاملاً بدون لقي و کاملاً فيت باشد. از خار استاندارد استفاده کنيد. در صورت آسيب ديدگي يا گشاد شدن جاي خار بايد تعويض شود.

6- پايه هاي نصب را محکم کنيد.

7- از تراز بودن سطح نصب اطمينان حاصل کنيد. در صورت نياز از تکيه گاه و شيم استفاده کنيد.

8- برينگ ها بايد تعويض شوند.

9- چرخ دنده ها بايد تعويض شوند.

10- از روغن مناسب (روغن با ويسکوزيته بالاتر در دماي بالا) استفاده کنيد.

1- مقدار کم روانکار

2- خار و جاي خار ورودي يا خروجي

 

3- اشکال در سيستم ماشين (انتقال صدا به گيربکس).

 

4- وجود جرم خارجي در محفظه پوسته گيربکس.

5- خرابي کوپلينگ و اتصالات ورودي و خروجي.

 

6- شل بودن پيچهاي نصب پايه ها .

7- تراز نبودن سطح نصب گيربکس.

 

8- خرابي برينگ ها .

9- خرابي چرخ دنده ها.

10- دماي محيطي زياد.

 

صداي گيربکس