روانکاری

گیربکس ها را با توجه به توان اسمی خود، روانکاری می کنند.
دو گروه گیربکس A , B به شرح زیر وجود دارند:
گیربکس های گروه A با توان کم و متوسط از گریس ترکیبی پر شده اند و ضمن اینکه نیازی به روانکاری ندارند، قابلیت نصب در هر حالتی را نیز دارا می باشند.(بجز موقعیت های نصب V5 و V6 که در خصوص آنها باید با امور فنی کارخانه تماس گرفت).
گیربکس های گروه B که از توان متوسط و بالایی برخوردارند، دارای درپوش پر کردن و تخلیه کردن روغن می باشند و محفظه آنها باید قبل از کار به حد کافی از روغن پر شود. این گیربکس ها بدون مواد روانکار تحویل مشتری می شوند و درصورتی که متفاوت با موقعیت B3 نصب می شوند، باید در هنگام سفارش چگونگی موقعیت نصب آن مشخص گردد.

مقدار روانکار مصرفی در گیربکس های VF

نمونه

 گروه A    

مقدار روان کار ترکيبي (کيلوگرم)

 

 گروه B    

مقدار روان کار مصرفي  (ليتر)

VF27

VF49

VF62

VF86

VF110

VF130

VF150

VF185

VF210

VF250

N

0.025

0.12

0.32

0.87

1.7

2.3

3

5

7.5

10.5

A

0.025

0.12

0.32

0.87

2.8

3.9

4.5

9.6

15

28.4

FC-F-P

0.025

0.12

0.32

0.87

2.4

3

4.3

7.8

11

22.6

مقدار روانکار مصرفی در گیربکس های VFU

نمونه

 گروه A    

مقدار روان کار ترکيبي (کيلوگرم)

 

 گروه B    

مقدار روان کار مصرفي  (ليتر)

VFU30

VFU44

VFU50

VFU63

VFU86

VFU110

VFU130

VFU150

VFU185

VFU210

VFU250

N-A-P

0.045

0.075

0.12

0.38

0.9

1.8

2.5

3.5

6

9

16

F-FC

0.045

0.075

0.12

0.38

0.9

2.4

3

4.3

7.8

11

22.6

مقدار روانکار مصرفی در گیربکس های RVF

مقدار روغن مصرفی گیربکسهای VF در جدول مربوط به این گیربکس ها نشان داده شده  است.

مقدار روغن مربوط به قسمت تقلیل دور اولیه در جدول زیر و در وضعیت مونتاژ B3 می باشد.

گروه A    

مقدار روان کار ترکيبي (کيلوگرم)

 گروه B    

مقدار روان کار مصرفي  (ليتر)

-

RVF49

RVF62

RVF86

RVF110

RVF130

RVF150

RVF185

RVF210

RVF250

-

0.065

0.15

0.3 0.2 0.3 0.5 0.7 1

1.2

توجه: لطفاً همواره وضعیت نصب موتور را مشخص فرمائید.

مقدار روانکار مصرفی در گیربکس های RVFU

مقدار روغن مصرفی گیربکسهای VFU در جدول مربوط به این گیربکس ها نشان داده شده است.

مقدار روغن مربوط به قسمت تقلیل دور اولیه در جدول زیر و در وضعیت مونتاژ B3 می باشد.

گروهA

مقدار روان کار ترکيبي (کيلوگرم)

گروهB

مقدار روان کار مصرفي(ليتر)

MRVFU44

RVFU50

RVFU63

RVFU86

RVFU110

RVFU130

RVFU150

RVFU185

RVFU210

RVFU250

0.05

0.065

0.15

0.3 0.2 0.3 0.5 0.7 1

1.2

توجه: لطفاً همواره وضعیت نصب موتور را مشخص فرمائید.

مقدار روانکار مصرفی در گیربکس های VF-VF

مقدار روغن مصرفی گیربکسهای VF-VF دقیقاً معادل مقدار روغن مصرفی در گیربکسهای VF و برابر با جدول زیر می باشد: .

نمونه

گروهA

مقدار روان کار ترکيبي (کيلوگرم)

 

گروهB

مقدار روان کار مصرفي(ليتر)

VF27

VF49

VF62

VF86

VF110

VF130

VF150

VF185

VF210

VF250

N

0.025

0.12

0.32

0.87

1.7

2.3

3

5

7.5

10.5

A

0.025

0.12

0.32

0.87

2.8

3.9

4.5

9.6

15

28.4

FC-F-P

0.025

0.12

0.32

0.87

2.4

3

4.3

7.8

11

22.6

مقدار روانکار مصرفی در گیربکس های VFU-VFU

مقدار روغن مصرفی گیربکسهای VFU-VFU دقیقاً معادل مقدار روغن مصرفی در گیربکسهای VFU و برابر با جدول زیر می باشد: .

نمونه

گروهA

مقدار روان کار ترکيبي (کيلوگرم)

 

گروهB

مقدار روان کار مصرفي(ليتر)

VFU30

VFU44

VFU50

VFU63

VFU86

VFU110

VFU130

VFU150

VFU185

VFU210

VFU250

N-A-P

0.045

0.075

0.12

0.38

0.9

1.8

2.5

3.5

6

9

16

F-FC

0.045

0.075

0.12

0.38

0.9

2.4

3

4.3

7.8

11

22.6

مقدار روانکار مصرفی در گیربکس های RAN

گروه A    

مقدار روان کار ترکيبي (کيلوگرم)

گروه B    

مقدار روان کار مصرفي  (ليتر)

RAN8

RAN15

RAN20

RAN25

RAN24

RAN28

RAN38

RAN48

0.008

0.05

0.15

0.22

0.85

1.7

3

4.5