افتخارات

به پایان بردن دوره ی مدیریت تولید  توسط آقای سعید رهنما نزد سازمان جهانی کار در شهر تورین ایتالیا.
دریافت استاندارد ISO9002:1994  در ۵ جولای ۱۹۹۷
دریافت استاندارد ISO 9001:2000 در ۲۰ مارس ۲۰۰۷
دریافت  گواهینامه ی استاندارد ISO 9001:2008 در ۲۲ اکتبر ۲۰۱۲
برگزیدن این واحد به عنوان پیشکسوت نمونه ی صنعتی به وسیله ی استانداری  استان مرکزی در سال ۱۳۹۰